ผู้ดูแลระบบ : นางชไมพร ใจสุขเสริญ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.อัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thamma1669@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bonus2549@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ karantha.umput@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ gjeerapun11@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.ชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ cm191015@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.ฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chantanatai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางชไมพร ใจสุขเสริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chamaiporn.j@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นายธัชพล สุวรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thatchaphol@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.กนกกาญจน์ ชำนาญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Kanokkanbow@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางกษิญา ปราณธนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ k54@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite