ผู้ดูแลระบบ : นายนพชัย สิทธิ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายบงกช ใจกล้า ศึกษานิเทศก์- bongkot@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.พิลาวรรณ หอระดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ po.pu@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางศุภัคภางค์ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ toysupak@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางดารุณี ชนะกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bewchada02@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายนพชัย สิทธิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ noppachai_sitti@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางเพลินพิศ อิทธิผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ plernpit1978@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.โพธิ์ทอง สันต์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite