ผู้ดูแลระบบ : นายคำรณ จวนอาจ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sunanta@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางเดือนกวี ทองก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dkawee@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinun@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamron@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นายประวิณ แก้วอุดรศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ utt1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางรุจิรา เทพอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rujiratep@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.มณีวรรณ ฟูบินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ maneew@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 น.ส.วิไลลักษณ์ มีมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ daostar@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ maneerut@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.แคทรียา ณ เชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kattreeya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.เสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sao@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.วราพร บุญมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ warapone@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.สุภาวดี สังคพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ supasung@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นางรัชฏาภรณ์ กอโพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ratchadaporn1911@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นายบุญฤทธิ์ ตุ้มพงค์ ศึกษานิเทศก์- boonya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite