ผู้ดูแลระบบ : นายจักรกฤช แก้วสุข
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jakky@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2 น.ส.พัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tpat2022@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chalaiporn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.รัชนก ยอดยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rachanok@esdc.go.th -
5 น.ส.เกตน์นิภา ฮาดคันทุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ketnipa@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.พรทิพย์ มงคลเสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ porntip@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite