ผู้ดูแลระบบ : นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.บุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bussayamas@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ karan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panida@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pipat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boyweeracome25@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattykasatang@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายสถาพร โลกคำลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thitipat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.กนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanitkarn_ke29@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ penpitchart@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางอริศรา จันทยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ arisara24@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ soravitb.12@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kunnaphat105@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.จิรฐา ศรีภานุมาต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sripanumat2517@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นางอัจฉรา กาศเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ archara_2528pre1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 นางสุธิดา โสภารัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sv.suthida_soparat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 นายกฤษดา แก้วพรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kitsadasa01.sv@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
17 น.ส.บวรสรรค์ มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ borwornson01@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์- ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 นายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์- panomrat56773@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite