ผู้ดูแลระบบ : นายวีระพันธ์ ไชยบุตร
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.นิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wannarat76@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.หนึ่งฤทัย เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ esnhungrutai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jenpon@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางนววรรณ วุฒิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ navawan@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 นายวีระพันธ์ ไชยบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weerapun@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ widsanusak@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางเปมิกา เทพสาธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preamka@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 นางดริยา คงต่อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ dariya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นายปริวัฒน์ มีเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pariwat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.พชรมณ คันทะมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ phacharamon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นายญาณรพัฒน์ แก้วที ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yannarapat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 น.ส.สุติมากุล อุ่นใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sutimakul@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite