ผู้ดูแลระบบ : นายทรงพล ศรีอาคะ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางฉวีวรรณ สวนจักร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaweewan.suanjug@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 นายนภัทร เครือผดุงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ naphat_k@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 ว่าที่ ร.ต.พงษ์พิณิตย์ อุทธิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phattranid.janin@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายอรรถพล ศิริมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spmnan_athaphol@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 น.ส.กัณฐมณี ปาคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kantamanee.pakham@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ penluck.promsakulpanya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายสาธิต สมใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ satit.som@esdc.go.th -
9 นายทรงพล ศรีอาคะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ songpon.sri@esdc.go.th -
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite