ผู้ดูแลระบบ : นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yotksw399@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ damsuwit@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongpang503@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางนรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mall_99@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายวัชรพงค์ โนทะนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watch241@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.กฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mamkrit17@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirirat_yam@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatchai1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uefafifaksw@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายปิยะ จะเฮิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jaharn45@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krooting@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chuleegorn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นายนิรันดร์ มงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nirunmongkol@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นายพิจักนภัสถ์ สุริยะพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pijaknapat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 นางพัชรี ทานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patchareethana@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 น.ส.กัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanchisa@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ emmergv@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 น.ส.จิตรานุช สมภารวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ninewdaja@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 น.ส.วิเรขา ปัญจมานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wireka@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
20 น.ส.พรพรรณ ณ ลำพูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ cumpoon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
21 นายพุฒิพงษ์ วงศ์นันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ putipong.wo@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite