ผู้ดูแลระบบ : นางรัชกร เรือนติ๊บ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jumlong.chai@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.สุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suphanniga@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niyom08@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pranom.jina@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.รักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ raksiri.jit@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.โสภิดา ธรรมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sopida.jang@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางรัชกร เรือนติ๊บ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rutchakorn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.รัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratsamee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.ลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ laphatrada@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ duangruthaiyatui@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.ละอองดาว ทีฆาวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ daolaong476@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.กานต์พิชชา ใหม่กุละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanphitcha@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.นันทญา บุญเทพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nantayabo@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite