ผู้ดูแลระบบ : นางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ uraich@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 น.ส.จามจุรี สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chamchuree.so@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nithiwat.in@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.รัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ramphanat.api@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.ญาณี เชื้อเมืองพาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yanee.chua@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite