ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ธารารัตน์ กล้าหาญ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางภัทรภร รัตนชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ram.pattaraporn@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายพัชญภณ สารสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phatchayaphon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางธมนวรรณ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thakha2601@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางวันวิสาข์ วังชุมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanwisa_wang@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.คริษฐา เผ่าปินตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chrpha0110@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ trerat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางพินทุสร แรงทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pintusorn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.ทวิวสรร เศรษฐประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thaviewsan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.ประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prapapat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.รุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rusanan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.อัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ anchalee@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 น.ส.ธารารัตน์ อิ่นคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thararat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.รัตนาภรณ์ เผ่าฟู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Ratanaporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นายธนากรณ์ เจริญยิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thanakorn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 น.ส.นันทัชพร ปัญญาภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Nantach@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite