ผู้ดูแลระบบ : นางสาวเฟย ฤดีใจ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujin.s@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ sakaorat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.ธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krutung@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prisana.d@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chorpetch@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางปิ่นนรา ชื่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pinnara@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suttirada@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.เฟย ฤดีใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ foei@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นายทยากร ปัญญาอุดมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ surapong@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ surawat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.วารีรัตน์ สติราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wareerat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.นิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nisakornst@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 น.ส.ภคณภัทร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
14 น.ส.ชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chananchida.wongyai@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite