ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ธิดาจันทร์ ทะปาละ
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pensri_cri1@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ichayapat_cri1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.รัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rassada@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายวสันต์ ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kruberm@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.สายสวลี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saisawalee_cri1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ banpot_cri1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางจีราวรรณ ศรีนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jerawan_cri1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanlaya_cri1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางเสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soawaluck_cri1@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattapon_cri1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางพวงพร นิลนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phuangphon2511@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางจิราพร มงคลคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirapon_cri1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpa_cri1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ burachart_cri1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 น.ส.ธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thidachan_cri1@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.ปวีณา ช่างแท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ paweena99@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 น.ส.เกษรา ธนัญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ketsara@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
18 นายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ seksan_cri1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite