ผู้ดูแลระบบ : ว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 ว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ methee@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.โสภาพร ไสยแพทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sophaphon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายอังคาร อยู่ลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ angkhan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.เหมือนฝัน พิจารณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ muanfun@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.ชมพูนุท ปันนำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chomphunut@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายธนภูมิ มะลิกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tanapoom.ma@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite