ผู้ดูแลระบบ : นายพงศธร ช่างปัด
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.ยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanomjin_22g@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ nongkhran.c@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นายพงศธร ช่างปัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongstg@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praitoon_saig@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pongpuncr4@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.สุพรรณ ปัญญาเหมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suprom_tang@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sangkom1214g@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นายภานุมาศ ยาไทยสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panumas.d68@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 น.ส.ลักษมณ มุงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ teacherau2015g@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.ประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ prapatsorn.fangg@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.พรรณิภา ประยูรคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 1975pannipa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายโย ใจวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ yojaiwong@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite