ผู้ดูแลระบบ : นายสิทธิพงษ์ แก้งธิวัง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suraphols@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chatchawan.t@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.ปรียานุช อุปถัมภ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeyanooch.u@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sittipong.k@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.กนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokon.t@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นางจิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chittraporn.k@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางพะเยาว์ นิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phayoaw.a@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prachan.s@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.จินตนา ยาวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jintana.y@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นายเจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jentawan.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite