ผู้ดูแลระบบ : นายสุรเดช น้อยจันทร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางวาณี ฝนทั่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
2 น.ส.กฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kritsanaporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marut@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soawalux@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wichirata@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriwan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutisa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.สุนันทา ถีติปริวัตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sununta@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางนารีรัตน์ คล้ายสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nareerat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ montira@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ achara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ auten@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 น.ส.จุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ march@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.กนกพร เพิ่มพูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kanokporn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นางณัฐกานต์ ฉิมงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nattakan@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.ศศินาถ นุชเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krukob@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wilavan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
18 นายสถาพร สมอุทัย ศึกษานิเทศก์- tan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite