ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ศศินาถ นุชเกษม
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.กนกพร เพิ่มพูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokporn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2 นางวาณี ฝนทั่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wanee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.กฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kritsanaporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.มุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายมารุต เหล่าแก้วก่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ marut@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ soawalux@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นางวิชิรตา วรธาดาสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wichirata@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriwan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางณัฐกานต์ ฉิมงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattakan@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutisa@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 น.ส.สุนันทา ถีติปริวัตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sununta@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 นางนารีรัตน์ คล้ายสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nareerat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นางวิลาวัณย์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ vilawan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 นางมณฑิรา บุตโยธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ montira@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ achara@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ๊Uthen@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
17 น.ส.จุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mach@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 น.ส.ศศินาถ นุชเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sasinat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 นายสถาพร สมอุทัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ tan@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite