ผู้ดูแลระบบ : ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phitchanawan@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายอุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ changchun.u@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ immei_55@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.อัมพร สินทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aumphon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monthen@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.พิชญาภรณ์ เพิ่มพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ looktarl179@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.อุษณีย์ วงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ usanee.wong79@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.มานิตา อินทรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Manita_in@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางจันจิรา เผือกจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ janjira@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางรัชญา นิ่มยี่สุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายกฤษณะ ไกรสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krisana@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นางหทัยชนก วงศ์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ hathaichanok.noon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite