ผู้ดูแลระบบ : นายอุทัย ชังชั่ว
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phitchanawan@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.มุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นายอุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ changchun.u@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.อัมพร สินทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aumphon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ monthen@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางจันจิรา เผือกจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ janjira@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.รัชญา โลหะกาลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.ขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางรุจิรา มธุรส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 น.ส.พชรวรรณ ธนทวีสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.จิราพร เดียวตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jiraphon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายกฤษณะ ไกรสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krisana@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.รวิวรรณ กลิ่นธรรมเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rawiwan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 นายวิทวัส ศาสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ vitthawat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite