ผู้ดูแลระบบ : นางสาวสุนันทรีรัตน์ ตาลบ้านข่อย
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.อัมพร อินทรอาษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ amporn.intha@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.บุญนาค ฮวบสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.รัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rattanachok@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ npo@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kriangsak1668@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นางนัยนา มั่นพุฒิสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Naiyana.mun@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.วนิดา แสงเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wansaeng@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.สุนันทรีรัตน์ ตาลบ้านข่อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sununtareerat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 น.ส.ลัดดา บุญนาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ladda.nsw3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.สรณ์สิริ กิจติยะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sonsirir9s@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 นายณัฐวุฒิ สิงห์โตทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nattawut59@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite