ผู้ดูแลระบบ : นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธงชัย ศรีทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thongchai. thong@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watcharapat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 น.ส.แคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kattareya.kat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางปวีณา ประสพสิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Paweena@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.รุ่งนภา บำรุงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rungnapha.bu@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.นพรัตน์ ไม้สนธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nopparat.mai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thannaree.si@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 น.ส.สาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ salinee.home@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นายวัฒนา สุริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wattana.sur@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายณรงค์เดช เขม้นการนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ narongdet@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite