ผู้ดูแลระบบ : น.ส.กนกรัชต์ โตเกิด
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ t92507@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nidjin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.อัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ w_amporn@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wichain.khnonghmay@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ntgrom@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.กนกรัชต์ โตเกิด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanokratch.tok@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 น.ส.ขนิษฐา เอี่ยมโอษฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.บุญรักษา ราสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางนิลุบล กลั่นเขตรกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.แสงแข คงห้วยรอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ saengkae@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.กมลนัทธ์ ศรีจ้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นางสุนีย์ สมพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite