ผู้ดูแลระบบ : นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธีรยุทธ ภูเขา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ threerayut@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.สุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukanya2518@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thamonwan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nutchaya@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
5 น.ส.ธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Thanaporn.sr@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.ทศพร แสงรื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Totsaphorn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.เสาวลักษณ์ โทนใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plesaowaluk@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นายพีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ peerasak@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ dawimolrat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.ทุติยาภรณ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thutiyaporn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 น.ส.กัญญมน ไหวกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanyamon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางกฤชญา สุขเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kitchaya@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.คมคาย ชาญตะบะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ komkay@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 น.ส.พรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Phannipha@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางภคพร คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pakaporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 น.ส.จิราพร เดียวตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ jiraphon@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
17 น.ส.เนตรนลิน อยู่ประจักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ netnaril@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite