ผู้ดูแลระบบ : นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thipawan@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weerawan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ junram@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.สุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suchada@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.จารุนันต์ หมู่อำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ charunan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางสุภา สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supasp@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanyanatnaree@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.วิรัลพัชร สุรเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiranphat@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.ศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirikwan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 น.ส.พัสฏาพรห์ วัฒนากรคำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pattaporn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 นางพรทิพย์ ประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ julapatp@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางขวัญชนก แสงท่านั่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kwanchanoks@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 น.ส.วิภาดารัตน์ จุลกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wiphadarat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 น.ส.ณัฐพร อึ้งภาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattaporna@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite