ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ธัญชนก จาดดำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ SN.Samart_kpp2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 น.ส.รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ SN.rungnapa_kpp2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.paweenwat_kpp2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.ธัญชนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.tunchanok@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.ศิวาพร ค่ำยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.siwaporn_kpp2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 นางอำพร จิตตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.amporn_kpp2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.หทัยชนก แก่งอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.hathaichanok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางณัฐศยากร ขำหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.natsayakorn_kpp2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 นางสุรัตน์ดา เชื้อศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.suradda@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นางลินดา คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn.linda@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.สุภาภรณ์ สารนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.supaporn_kpp2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางมินตรา จิตรโกศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.mintra@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพรรณี แกว่นเขตวิทย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.supannee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.พัณณิศา ชาญธัญการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sn.phannisa@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite