ผู้ดูแลระบบ : นางสาวพรทิพย์ อินอยู่
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ somjet@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางปัทมา ภู่สวาสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pattamapu@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางเสาวนีย์ บุญทอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saowaneebo@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางปิยฉัตร คนชม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Piyachatkon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.พรทิพย์ อินอยู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Pondthipin@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นายพันตรี สีขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ puntreesee@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางวาสนา พูนเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nuwasana@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite