ผู้ดูแลระบบ : น.ส.น้ำฝน เทียนทอง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอุบลรัตน์ บุญลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ubonrat1@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางอินทิรา ชัยนะดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ intira1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunyarat1@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางจันทนา ทองอ่วม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jantana1@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.สุวิมล ใจโปร่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suwimon1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yanawut@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ขวัญชนก เทียนพลชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ malee31@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.กมลพร จิตต์จำนงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kamonporn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 น.ส.พิศมัย กิ่งสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pissamai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.สมบูรณ์ ลาภถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lapthavon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 น.ส.สุไลนา คำภีระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasainasudize@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 น.ส.ธัญรดา สุขอ่วม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thanradaau@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.ปาริชาติ ใจยาน๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ air197950@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14 นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ satthawut@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.น้ำฝน เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ namfon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
16 นางเวทิกา บูลย์ประมุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krunom.12345@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นายกตณพล สอนไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ktnpl4818@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 นางหล้าศรี พานิชชัยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ hlasri.p@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite