ผู้ดูแลระบบ : น.ส.จันทวรรณ ทองคำ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bumrungrat@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapornsinchomnok@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.ศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sommpongrasee@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.พิชญาภา นาคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nsaruch59@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นางศรัญญารัตน์ พรมลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saranyarat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นางสิรธญา แก้วเนย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirithaya11@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nattaphat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.บุญยืน กันจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chan.kanjit@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นายวิทูล อยู่บุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ witoonyouboon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.จันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chanthawan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 น.ส.ณัฏฐา วันจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natta.donat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
13 น.ส.กมลณัฐ จันทนจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kamonnat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite