ผู้ดูแลระบบ : นายฐิติวัฒน์ จัดดี
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.พเยาว์ อ่วมภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mangsti2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ muninsti2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางอัมพวัน จันทรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ winwinsti2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 น.ส.พิมลภัทร เกตุแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimsti2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaotusti2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ punsti2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นางปรียา เตี้ยมชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ preeyasti2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางศุภจิต มาตมุงคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kaesusti2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ parichatintakan2566@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.ปฏิญญา อิ่มเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patin.im26@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางจิณัฐฐ์ตา ไกยสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chinatta@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12 น.ส.วรรณศิริ คัมภีรพจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.ปรียาภรณ์ ขบวน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.ศรัญญา คำราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
15 นางทวีพร ช่วยเพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นายสุนทร ชมชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ suntorn29@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 นางศศิธร ทองอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sasit7737@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
18 นายฐิติวัฒน์ จัดดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sv.jaddee@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 นายณัฐวัฒน์ วรรณชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
20 นายสุเมธ ทับประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sumeth@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite