ผู้ดูแลระบบ : นางวิลันดา วรรณาดิเรก
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายปรีชา ภูลำพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_preecha@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
2 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_warakorn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
4 น.ส.รวีภัสร์ เนียมนก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_sarocha@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.วีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ weeraya39@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ DR.MON8869@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_priyapon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางกชวิมล ไชยะโสดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_kodwimol@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.พิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_pichaporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_benjawan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11 นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plk1_amornrat@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นางปิยนารถ สุขม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ plk1_piyanart@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
13 นางวิลันดา วรรณาดิเรก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ plk1_wilanda@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
14 นายวาริช รัตนกรรดิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ plk1_warich@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite