ผู้ดูแลระบบ : นางสุรภี ลุกปู่
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางสรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nulek.sa@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supimonplk2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narumon1973@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นายประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prasrplk2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางสุพัตรา ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supattraplk2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.วิไลวรรณ สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Vilaiwan.S@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 น.ส.พัชรี บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.คณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kanitsatplk2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางเกษมศรี รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aorkaplk2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 นายธีรวัฒน์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tataplk2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 น.ส.สุฑารัตน์ กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sutaratplk2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางสุรภี ลุกปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ surapeeplk2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางพุทธรักษา น้อยพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ puttaruksaplk2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
14 น.ส.เกศรากร มีเมล์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kessarakonplk2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นายนิวัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ niwatole9@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 นายวิรัตน์ สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ wiratplk2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
17 นายกรวิชญ์ น้อยมั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ korawit1577@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite