ผู้ดูแลระบบ : นายวินัย ปานโท้
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางณัฐพร พ่วงเฟื่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natthaporn90@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
2 นางอุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ umaporn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส. ประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapaporn169@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.บุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ bussarin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางแพรทอง เดชเทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ snpar2544@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายธิษณินนท์ อรรจนารณนินท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ watatana@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.สุภาพร แสนแทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jewerlybeauty@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางบุญส่ง ศิริมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpitlok@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นายวินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ winai@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10 นางนราภรณ์ สโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kru_nong2012@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางจันทิรา จั่นผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ juntir@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.วารุพร บุญอาจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ waruporn2523@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 นางขวัญชนก บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hs6ksr@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.ดาริกา ศรีทุ่งลือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ darika@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางประภัสสร ตรีอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prapassorn@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
16 นางทิพาพร ศรีสุธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tipa@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
17 น.ส.ธนภัทร มั่นยุติธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thanaphat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18 น.ส.ณิชมน กิราวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nichamon.ki@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite