ผู้ดูแลระบบ : นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายพนม ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phnomch@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spm4008@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
3 นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kuesirakarnt@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 นางนิตยา เอี่ยมแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nittayaai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นายชัยวุฒิ แปงหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ chaiwut.pae@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite