ผู้ดูแลระบบ : นางสาวพรรณพร ศรลัมพ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางกฤติยา สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ s_kritiya@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ wanida_c@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางภัทราวรรณ ภูมินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ s_kpathra@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.นิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ s_nittaboon1974@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 น.ส.พรรณพร ศรลัมพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pannapon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 น.ส.วรรณพร จันทร์ไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wannaphon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 น.ส.สุภาพร บุญคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supaporn_b@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางนิสสรณ์ กัณฑษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nissorn@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
9 นางศุกฤตา ภู่ระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sukitta@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นายณฐนนท์ เวชพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ natanon@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 นายบงกช จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ bongkoch@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 นางกาญจนา จันทอุปรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kanchana@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite