ผู้ดูแลระบบ : นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายกฤษณ์ จันทมาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krit@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายทศพล พูลพุฒ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tossapon@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 ว่าที่ ร.ต. หญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ saowaluk@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chutikan.th@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.อัญชลี ศรเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ anchali@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 นางยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ yukoltorn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางชุติกาญจน์ ทองแจ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8 น.ส.นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nootprawee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.นริศรา แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narissara@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 น.ส.สุภัสสร บุญรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supatson@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นางสรวงสุดา บุญเรศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sruangsuda@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
12 น.ส.ธิดารัตน์ ศรสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thidarat_sorn@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 นางอิสรา ยอดยิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ issra_yod@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.รินรดา ประเสริฐดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ rinrada_pra@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite