ผู้ดูแลระบบ : นางจิรันธนิน คงจีน
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายธงชัย วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ thongchaiw@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wilaipornpbn1@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siritpnb2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางรินรดา ซึงถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rinradapnb2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonkhwan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 นายบุญโยม เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonyom@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornorpen@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8 นางสุมาลี ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sumaleeka@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 นางนิลยา ทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nilaya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10 นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supattra.n11@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
11 น.ส.ลภัสรดา คำมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lapusrada@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายบวร บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ borworn27@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 น.ส.นัคมน สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nukkamon15@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sjiranpbn1@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15 นายชวดล ต้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chawadoltonkaew@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
16 น.ส.กฤติญดา อ่อนคล้าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krittiyada.o@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
17 นางศุจิกา จักคาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sujika@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 นางบุษบา แก้วพิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kaewpila_bus@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
19 น.ส.มณีรัตน์ ยศสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ myssurity@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
20 น.ส.สุจินันท์ จีรพงษ์อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sujinun@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite