ผู้ดูแลระบบ : น.ส.รัตนา จันทร์สิน
ข้อมูล ณ วันที่ : 03-10-2566
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสมทรง ศรีอุดกัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somsongpnb2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ laddapnb2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siritpnb2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 นางรินรดา ซึงถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rinradapnb2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 น.ส.รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rattanapnb2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ornjirapnb2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.กวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kawinpnb2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นางพจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ potjanapnb2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 นางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ warapnb2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 นางอรวรรณ ไอรยาภิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ orawanpnb2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11 นายชวดล ต้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chawadoltonkaew@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางกชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kodchanunpnb2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นางสุปราณี พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC -
14 นางปาณชีพ เกษามูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pancheep@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
15 นางวิไลภรณ์ คำมั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wewefreedom@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
16 นายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ therdpnb2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite