ผู้ดูแลระบบ : นางกัญจนา มีศิริ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ foxpari1@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pai-rin9@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pi@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางกัญจนา มีศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tik2564@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pbn.mo@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
6 นายไพรัช ปัดชาเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Pirach2567@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pbn3.iylb2564@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite