ผู้ดูแลระบบ : น.ส.ภคกรณ์ นาคะพันธุ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suppakron64@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ลักขณา โตงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Lukana@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 นายเสถียร แพนทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ satianrb2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4 น.ส.ภคกรณ์ นาคะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pakkhakron@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 น.ส.กรรณิการ์ บุญถนอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lookkai_naya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ชูขวัญ อินทรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Chukwan.in@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นางโสภิตา เหมือนจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sopitatoy@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.สุธีรา ศิริพิรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suteerarb2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
9 นางสลิตตา มะโนวัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ msalitta@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10 นายวราเสฏฐ์ เกษีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นายธีรวัฒน์ ดวงใจดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ preaw@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 น.ส.ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kwanta9127@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite