ผู้ดูแลระบบ : นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ tongphun.soy@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Janjira_kun@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.ปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ punyanuch.thong@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 น.ส.รัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratcha.chao@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nitayaporn.saetang2516@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 น.ส.ศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sasicha.toon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panaphak.pue@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 นางพิมพาภัทร์ จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimpaphat.mum@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.อัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ atchara.sri@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.พรรณิภา หาญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phannipa.2514@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phatrawee_chatsri@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
12 นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ninwan199@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.กุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kullanit.thong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
14 น.ส.โสภา สุวรรณธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ noksuwannatham2520@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
15 นางไปรยา เย็นสรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pairaya.yen@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.ฐิตาภรณ์ บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rainny9909@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
17 นางประกายมาศ บุญสมปอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ prakaymas3379@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
18 นางสุขราศี จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Sukrasee.aum@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
19 น.ส.กุศาวดี บุญนำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite