ผู้ดูแลระบบ : นางสาวนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ K_Monprasit@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.จิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jirapasrinual@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 น.ส.เกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kerineye@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ p_suwimol@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางสุวิไล จันทร์สนอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suvilai@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ b_noomwattana@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 นางชลณา ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ c_muangwhan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ hongyok@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ d_pisutpoomlert@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 น.ส.นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchanok.s@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11 น.ส.ญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ y_saensri@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
12 น.ส.จริมจิต สร้อยสมุทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
13 นางจันจิรา เจตบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
14 น.ส.ชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ c_wihok@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
15 น.ส.ธมนต์อร ทองยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ t_thongyang@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
16 นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์- chotip@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite