ผู้ดูแลระบบ : ยังไม่ได้กำหนดผู้ดูแลระบบ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunrawut3@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางศิริเพ็ญ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siripen3@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiratyasri@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.ปัทมา วิญญกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pattama3@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 นายรังสรรค์ คงเพ็ชรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 น.ส.ศิริกาญจน์ การตรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirikankan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.ณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ natchaninat1@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
8 นายปฏิพัทธ์ พิทยาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ patipat@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite