ผู้ดูแลระบบ : นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 น.ส.สัทธา สืบดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suebda27@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ksn.o@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3 น.ส.เกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ k_siri@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nirancaag@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
5 นางบุบผา บุญพูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supjoomkan4@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6 นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ praditpong.p@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7 น.ส.นุชนารถ ศรีจันทร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nidnidnoinoi1628@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.พิมพ์กมล อัครกิจมั่งมีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pimkamon@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
9 น.ส.กชพร เขมะนุเชษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kotch2560@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
10 นางวันวิสา ศรีคูบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ plawanwisa2523@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 นางสิริรัศมิ์ ประกอบทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ssirirasm@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายคมสรร วิเศษสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ komvis41@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
13 น.ส.พงษ์ลัดดา แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ aomsasawin@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite