ผู้ดูแลระบบ : นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางเกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.เมทินี ตาตะสมิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1maytinee@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1pattarawat@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 นายชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1chaisak@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1duangthip@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1paweena@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 นายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1nikyscience@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1natchanan@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.ภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1puttarut@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
10 น.ส.วราภรณ์ แป้นแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1waraporn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11 น.ส.จิราภรณ์ โกพัฒน์ตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1jiraporn@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
12 นายอนุชา คะชาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1anucha@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
13 น.ส.พิกุล ทำบุญตอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ spb1pikul@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
14 น.ส.สุกัลยา นิยมทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ spb1niyomthong@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 นางนันท์นภัส ชัยสงคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ spb1nannapat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 นายนำพล มากสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ spb1numphon.maks@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite