ผู้ดูแลระบบ : นายภาณุพงศ์ พละวงษ์
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายเศกสรรค์ ใจดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ seksun@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นายภาณุพงศ์ พละวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ phanupong@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mentsv1565@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางศิริพร พวงมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sn_kling@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 นางกรองทิพย์ พึ่งสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ krongtip@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 น.ส.ดวงนภา มะลิทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ daungnapa@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
7 นายสุเทพ พันธุ์ฟัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ suthep@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite