ผู้ดูแลระบบ : น.ส.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
ข้อมูล ณ วันที่ : 16-06-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ SN.khwankua@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
2 น.ส.กุลธิดา วีระประสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kultida.pol@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3 นางพัชรี วงศ์เสถียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patcharee.wonsa@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.กุศลิน แสงวัชรสุนทร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sksk@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite