ผู้ดูแลระบบ : ว่าที่ ร.อ.อรรถพล ห้วยกรุด
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ maylamean@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ panama2509@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 ว่าที่ ร.อ.อรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ atthapol1269@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4 น.ส.อมรศรี แสงส่องฟ้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sangsongfa_2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5 นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ boonpenekkarat@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
6 นางษิรากร ซีโฮ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ mintrasridet@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7 นายวิทยา พิทักษ์เนติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wit_259@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 น.ส.ภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ P.Pongvisuwan@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite