ผู้ดูแลระบบ : นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสุภัฎ อาลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supat@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.ศิริจันทร์ ศรีนวลนัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirijan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 นางสุภัทรา ภมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supatthra@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
4 น.ส.กนกวรรณ บุญอิ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wan.nuy13@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5 น.ส.อภิญญา บุตรฉุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ apinya.pop@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6 นางอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ arunwan@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.ศุภวรรณ นิลศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ suphawan.ysn@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8 น.ส.เพ็ญรุ่ง คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ penrung_k@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9 น.ส.กมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kamolpan@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite