ผู้ดูแลระบบ : นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ somphong@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 นางนิตยา โต๊ะถม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nittaya@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 นางลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ lketaim@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางพรพิมล ธัญพรจิรวัชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pornpimon2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.นฤมล ชุนฬหวานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ narumon@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 นายบรรพต พงษ์รอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ banpot2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7 น.ส.ภุลภญา ทัดแก้วมีกลิ่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ poonpaya@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 น.ส.ดุจฤดี ประเสริฐสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ gacdudrudee15@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite