ผู้ดูแลระบบ : นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ harinya@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.กรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kornwika@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3 น.ส.พัทร์สิตา ภูมิพฤก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ patsita@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4 นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ suprawee993@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.กานต์ชนิตตา นกแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไม่ระบุ E-mail ESDC พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
6 น.ส.ธิดาพร เทวัญประทานพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 56253402bauy@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
7 นายจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ thirasuk.chai@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
8 นางพัทธ์จรรย์ธร ทองเล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ kruphat@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
9 นางนวิยา ชัยจักร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไม่ระบุ E-mail ESDC วัดและประเมินผลการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite