ผู้ดูแลระบบ : นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
ข้อมูล ณ วันที่ : 19-07-2567
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล กลุ่มงาน
1 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ arayapkn2@esdc.go.th ผอ.กลุ่ม
2 น.ส.วาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ wassanapkn2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
3 น.ส.รัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ratakasamepkn2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
4 นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirinuchpkn2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5 น.ส.ปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pnee2514pkn2@esdc.go.th ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6 ว่าที่ ร.ต. หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ aschavadeepkn2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7 น.ส.กัญญาภัค แสงอัคคี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kunyapakpkn2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
8 นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ punnaphatpkn2@esdc.go.th พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
9 น.ส.สิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ siriyapkn2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
10 น.ส.ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Thanyalakpkn2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
11 น.ส.ฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ chaweewanpkn2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
12 นางเพชรลัดดา เกษเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ petchladdapkn2@esdc.go.th นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
13 น.ส.นุ่นนภา เหล่าเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ nunnapapkn2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
14 ว่าที่ ร.ต.กฤษดา หาญเม่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ krissadapkn2@esdc.go.th วัดและประเมินผลการศึกษา
15 น.ส.ดวงแก้ว พรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ duangkaewpkn2@esdc.go.th เลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา
16 น.ส.สกุณา เรืองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ sakunapkn2@esdc.go.th ส่งเสริม พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำหรับการแสดงผลที่ดี แนะนำ Firefox Web Browser | copyright 2019 www.esdc.go.th
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ศนฐ. | OBEC Supervisory Division-SDOBEC
ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300 | Fl.6 Rajamangalapisek 2 Ministry Of Education Bangkok 10300 Thailand
Phone : 02-288-5812 , 02-628-5116 FAX: 02-288-5814
ผู้ดูแลระบบ : นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 Line ID: onggsite